Strona Główna · Aktualno¶ci · Forum · Chat · Linki · Kontakt 26 Maj 2019 13:14
Nawigacja
Strona Główna
Aktualno¶ci
Oddział Kartuzy - Żukowo
Sekcje
Plan lotów
Wyniki

Statut PZHGP
Regulaminy PZHGP
Artykuły, porady, choroby, sylwetki hodowców, gołębie przybł±kane i zagubione
Forum
Chat

Prognoza pogody
Sprzedam / Kupię
Galeria
Linki

Kontakt
Szukaj
Dodaj link
Dodaj artykuł
Dodaj zdjęcie
Archiwum wyników 2011
Online
Go¶ci Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 88
Nieaktywowany Użytkownik: 150
Najnowszy Użytkownik: Martynka25
Ostatnio online
RobertD_078224 weeks
gniewko583242 weeks
misiekrog309 weeks
KLIKI315 weeks
slawek338 weeks
benek365 weeks
robertkolka369 weeks
Arek394 weeks
marcin185396 weeks
roman400 weeks
Ostatnie Artykuły
DROGA DO ZWYCIĘSTWA
Sekret Mistrzów
Kilka cennych wskazó...
Jak wyhodować dobre ...
Suplementy w okresie...
Statut PZHGP
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Polski Zwi±zek Hodowców Gołębi Pocztowych" w skrócie PZHGP, a w Statucie niniejszym okre¶lane jest terminem "Zwi±zek".
§ 2
Terenem działania Zwi±zku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzib± jego Zarz±du Głównego w Chorzowie. Zwi±zek ma prawo powoływać okręgi i oddziały na terenie całego kraju.
§ 3
1. Zwi±zek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79, poz. 855 z 2001 r.) pod numerem KRS : 0000087738.
2. Zwi±zek posiada osobowo¶ć prawn±.
3. Okręgi maj± obowi±zek posiadać osobowo¶ć prawn±. Za zobowi±zania osoby prawnej odpowiada każda jednostka swoim maj±tkiem.
Oddziały mog± posiadać osobowo¶ć prawn± na własn± pro¶bę za zgod± Zarz±du Głównego lub wła¶ciwego Zarz±du Okręgu posiadaj±cego osobowo¶ć prawn±.
4. Nabywanie i zbywanie maj±tku trwałego przez terenow± osobę prawn±, wymaga kwalifikowanej większo¶ci 2/3 głosów, przy obecno¶ci, co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania na Okręgowym Walnym Zebraniu lub przy obecno¶ci, co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania na Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów.
5. Zwi±zek ma prawo używać własnego godła, sztandaru i pieczęci, oraz ustanawiania i nadawania odznaczeń zwi±zkowych.
§ 4
Zwi±zek jest członkiem międzynarodowej federacji miło¶ników gołębi pocztowych pod nazw± "FEDERATION COLOMBOPHILE INTERNATIONALE" (FCI).

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
§ 5
1. Zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych.
2. Racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego.
3. Rozszerzanie w¶ród członków wiedzy o życiu ptaków.
4. Organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji.
5. Prowadzenie działalno¶ci wychowawczej w¶ród członków Zwi±zku i sympatyków.
§ 6
Cele swoje Zwi±zek realizuje przez :
1. Współdziałanie z władzami i instytucjami naukowymi zainteresowanymi działalno¶ci± Zwi±zku,
2. Wydawanie fachowego miesięcznika "HODOWCA GOŁĘBI POCZTOWYCH", oraz innych wydawnictw fachowych,
3. Ustalanie i koordynowanie pracy hodowlanej poszczególnych członków przez :
a. wytyczanie głównych celów hodowli gołębi pocztowych,
b. inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form oddziaływania na racjonalny rozwój hodowli gołębi pocztowych poprzez np.: wystawy gołębi, odczyty, seminaria, szkolenia, dyskusje,
c. organizowanie klubów specjalistycznych zainteresowań,
4. Centralne prowadzenie rozdzielnictwa obr±czek rodowych,
5. Propagowanie zasad etyki hodowlanej i stworzenie warunków do realizowania tych zasad,
6. Udzielanie pomocy ogniwom zwi±zkowym w ramach posiadanych ¶rodków rzeczowo-finansowych,
7. Reprezentowanie interesów Zwi±zku wobec organów władzy, administracji państwowej i samorz±dowej, oraz wobec organizacji społecznych, gospodarczych i zawodowych,
8. Utrzymywanie ł±czno¶ci w dziedzinach fachowych i organizacyjnych z pokrewnymi zwi±zkami z zagranicy,
9. Zwi±zek może prowadzić działalno¶ć gospodarcz± z zastrzeżeniem, że dochód z działalno¶ci gospodarczej służy wył±cznie działalno¶ci statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między członków Zwi±zku.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWI·ZKI
§ 7
1. Członkiem Zwi±zku może być osoba fizyczna i osoba prawna.
2. Członkowie Zwi±zku dziel± się na :
a. członków zwyczajnych,
b. członków nadzwyczajnych,
c. członków honorowych,
d. członków wspieraj±cych.
§ 8
1. Członkiem zwyczajnym Zwi±zku może być obywatel Polski i cudzoziemiec, jeżeli :
a. wniesie pisemn± deklarację do wybranego przez siebie Zarz±du Oddziału,
b. zda egzamin ze znajomo¶ci podstawowych zasad hodowania gołębia pocztowego, znajomo¶ci Statutu PZHGP i regulaminów zwi±zkowych,
c. ui¶ci przewidzian± Regulaminem Organizacyjnym PZHGP opłatę wpisow±,
d. zostanie przyjęty przez Zarz±d Oddziału,
e. hoduje gołębie pocztowe i bierze udział w lotach organizowanych przez Zwi±zek.
2. W przypadku nie przyjęcia kandydata na członka przez Zarz±d Oddziału, od uchwały Zarz±du Oddziału odmawiaj±cej przyjęcia członka, zainteresowanemu służy prawo odwołania się do Walnego Zebrania Oddziału w terminie 30 dni od daty otrzymania tre¶ci uchwały na pi¶mie. Uchwała ta winna zawierać uzasadnienie odmowy przyjęcia członka. Uchwała Walnego Zebrania Oddziału, jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3. W przypadku nie przyjęcia kandydata przez Walne Zebranie Oddziału, przysługuje mu prawo o ubieganie się o członkostwo w innym Oddziale.
4. Członkiem nadzwyczajnym Zwi±zku może być osoba niepełnoletnia w wieku od 14-18 lat, jeżeli spełni warunki wymienione w § 8, pkt.1, a ponadto otrzyma pisemn± zgodę rodziców względnie opiekunów. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowi±zki członka zwyczajnego z wyj±tkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz udziału w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami.
5. Członkiem honorowym może zostać obywatel Polski, jak i cudzoziemiec. Członkostwo honorowe może być przyznane uchwał± Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, na wniosek Zarz±du Głównego PZHGP osobom, które ukończyły 60 rok życia i maj±, co najmniej 30. letni staż organizacyjny, oraz osobom, które za aktywn± działalno¶ć zwi±zkow± otrzymały już złot± odznakę zwi±zkow±. Osoby ubiegaj±ce się o członkostwo honorowe nie mog± być s±downie karane. Członek honorowy zwolniony jest z obowi±zku płacenia składek członkowskich, za¶ na organizowane wystawy gołębi pocztowych ma wolny wstęp. Tryb nadawania członkostwa honorowego oraz jego uprawnienia ustala regulamin.
6. Członkiem wspieraj±cym może być osoba prawna i fizyczna nie bior±ca udziału w lotach organizowanych przez Zwi±zek, nie posiadaj±ca gołębi, a uznaj±ca cele Zwi±zku.
§ 9
1. Członek zwyczajny ma prawo :
a. wybierać i być wybieranym do władz i organów Zwi±zku przy spełnieniu wymagań wyszczególnionych w § 10,
b. uczestniczyć w zebraniach Zwi±zku,
c. korzystać z porad i pomocy w zagadnieniach zwi±zanych z hodowl± gołębia pocztowego,
d. nosić odznakę Zwi±zku,
e. uczestniczyć w wystawach organizowanych przez Zwi±zek,
f. wybierać i zmieniać swoj± przynależno¶ć do Oddziału.
Uprawnienia wymienione w pkt. b, c, d, e, f przysługuj± również członkom nadzwyczajnym.
2. Członek zwyczajny i nadzwyczajny ma obowi±zek :
a. hodować gołębie i brać udział w lotach organizowanych przez Zwi±zek,
b. brać czynny udział w pracach Zwi±zku i organizowanych zebraniach,
c. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Zwi±zku,
d. dbać o dobre imię Zwi±zku i współdziałać w d±żeniu do osi±gnięcia nakre¶lonych celów Zwi±zku,
e. płacić regularnie składki i inne ¶wiadczenia obowi±zuj±ce w Zwi±zku,
f. przechodz±c do innego Oddziału wnie¶ć pismo do macierzystego Zarz±du Oddziału, wskazuj±c Oddział, do którego przechodzi. Warunkiem uzyskania zgody jest dokonanie rozliczenia finansowo-rzeczowego w macierzystym Oddziale. Przechodz±cy nie może ro¶cić praw do własno¶ci i maj±tku Oddziału, z którego odchodzi. Przej¶cie do innego Oddziału może nast±pić raz na 4 lata, w ostatnim roku kadencji, po sezonie lotowym w miesi±cach paĄdziernik i listopad.
3. Członek wspieraj±cy zobowi±zany jest regularnie wywi±zywać się z deklarowanych ¶wiadczeń i przestrzegać uchwał Zwi±zku.
4. Członek zwyczajny, ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej PZHGP, na podstawie § 15, ust. 1, pkt.a., podpunkt 3), 4) i pkt.b. Statutu PZHGP, nie może pełnić żadnej funkcji we władzach Zwi±zku, jeżeli nie nast±piło zatarcie kary i przywrócenie praw.
§ 10
Członkowie wybierani do władz zwi±zkowych musz± posiadać, co najmniej następuj±ce nieprzerwane staże :
 do władz Oddziału - 2 letni,
 do władz Okręgu - 4 letni,
 do władz Naczelnych Zwi±zku - 5 letni.
§ 11
1. Za osi±gnięcia hodowlano-lotowe oraz za wzorowe wykonanie obowi±zków, oraz inne osi±gnięcia w pracy zwi±zkowej, członkowie mog± być wyróżniani :
 dyplomami i nagrodami,
 odznaczeniami zwi±zkowymi,
 godno¶ci± członka honorowego.
2. Szczegółowy tryb postępowania w tym zakresie ustala Regulamin w Sprawie Nadawania Odznak i Członkostwa Honorowego PZHGP uchwalony przez Zarz±d Główny PZHGP.
§ 12.
Członkostwo zwyczajne wygasa w przypadkach :
1. Dobrowolnego wyst±pienia ze Zwi±zku przez członka Zwi±zku,
2. Skre¶lenia na podstawie nie płacenia składek każdego roku kalendarzowego :
 do 30 kwietnia - jako I półrocze,
 do 31 lipca - jako II półrocze,
3. Skre¶lenia z listy członków na podstawie skazania hodowcy prawomocnym wyrokiem S±du Powszechnego, orzekaj±cego pozbawienia praw publicznych,
4. Skre¶lenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, postanawiaj±cego pozbawienie praw członkowskich na czas okre¶lony,
5. Wykonania prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, postanawiaj±cego wykluczenie ze Zwi±zku,
6. Skre¶lenia z listy członków na podstawie uchwały Walnego Zebrania Oddziału w przypadkach gdy członek nie przestrzega zasad współżycia koleżeńskigo, Statutu lub uporczywie uchyla się od wykonania obowi±zków nałożonych przez Zarz±d Oddziału. Uchwała Walnego Zebrania wymaga kwalifikowanej większo¶ci 2/3 głosów, podjętej w głosowaniu tajnym,
7. ¦mierci członka,
8. Rozwi±zania Zwi±zku.
§ 13
Ponowne przyjęcie do Zwi±zku może nast±pić w następuj±cych przypadkach :
1. Członkowie zwyczajni skre¶leni z członkostwa, mog± ubiegać się o ponowne przyjęcie ich do Zwi±zku, jednak nie wcze¶niej niż po upływie roku od daty wyst±pienia lub skre¶lenia oraz po uprzednim uregulowaniu zobowi±zań rzeczowo-finansowych, przypadaj±cych na dzień ustania członkostwa,
2. Członkowie zwyczajni skre¶leni ze Zwi±zku w przypadkach okre¶lonych w § 12, pkt. 1, 2, 3, 4 i 6 mog± ubiegać się o ponowne ich przyjęcie do Zwi±zku,
3. Członkowie zwyczajni wykluczeni ze Zwi±zku w przypadkach okre¶lonych w § 12, pkt. 5, a przywróceni do praw członkowskich na podstawie decyzji Prezydenta PZHGP o zastosowaniu - PRAWA ŁASKI, mog± ubiegać się o ponowne ich przyjęcie do Zwi±zku.
§ 14
Członkostwo honorowe wygasa przez :
1. Dobrowolne zrzeczenie się,
2. Pozbawienie tej godno¶ci uchwał± Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, podjęt± większo¶ci±, co najmniej 2/3 oddanych głosów i przy obecno¶ci, co najmniej 1/2 wybranych delegatów.
§ 15
1. Za naruszenie Statutu, regulaminów i uchwał PZHGP stosuje się następuj±ce kary :
a. Kary porz±dkowe :
1) upomnienie,
2) nagana,
3) pozbawienie prawa pełnienia funkcji we władzach Zwi±zku na okres od l-5 lat,
4) pozbawienie prawa lotowania na okres do 2 lat,
b. Kary pozbawienia członkostwa :
1) na okres od 1-2 lat,
2) na okres od 2-5 lat,
3) na okres od 5-10 lat,
c. Kara pozbawienia członkostwa na zawsze :
1) wykluczenie ze Zwi±zku.
Szczegóły reguluje Regulamin Komisji Dyscyplinarnych.
2. W stosunku do młodocianych może być stosowany nakaz sprawowania opieki nad nimi przez długoletnich członków Zwi±zku, maj±cych nieposzlakowan± opinię.
3. Członkowi Zwi±zku ukaranemu przez Komisję Dyscyplinarn± przysługuje prawo do odwołania się do Komisji Dyscyplinarnej wyższej instancji.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 16
Władzami naczelnymi Zwi±zku s± :
1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów,
2. Zarz±d Główny,
3. Główna Komisja Rewizyjna,
4. Główna Komisja Dyscyplinarna.
§ 17
Jednostkami terenowymi Zwi±zku s± :
 Okręgi,
 Oddziały.
§ 18
1. Okręg tworzony jest przez Zarz±d Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 1000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków Okręgu zmniejszy się poniżej 350 członków, a stan taki trwa dłużej niż połowa kadencji Zwi±zku (2 lata), to Zarz±d Główny PZHGP zobowi±zany jest na mocy niniejszego przepisu prawnego, rozwi±zać taki Okręg. Zgodnie z § 64, ust. 2 Statutu PZHGP członkowie, maj±tek trwały, ¶rodki nietrwałe i ¶rodki finansowe likwidowanej jednostki organizacyjnej, zostan± skierowane do innej jednostki organizacyjnej, decyzj± Zarz±du Głównego PZHGP.
3. Jeżeli Zarz±d Główny PZHGP tworzy nowy Okręg (drugi i następny) z istniej±cego już Okręgu, to nowo tworzony Okręg musi zrzeszać 1000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych, za¶ w istniej±cym Okręgu musi pozostać nie mniej niż 1000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarz±du Okręgu, okre¶la uchwał± Zarz±d Główny. Władzami Okręgowymi s± :
 Walne Zebranie Delegatów,
 Zarz±d Okręgu,
 Okręgowa Komisja Rewizyjna,
 Okręgowa Komisja Dyscyplinarna.
4. W celu uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego Zarz±d Główny może powołać Regiony jako jednostki pomocnicze. Zasady funkcjonowania Regionów okre¶la Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarz±d Główny.
§ 19.
1. Oddział tworzony jest przez Zarz±d Okręgu PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 100 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków Oddziału zmniejszy się poniżej 50 członków, a stan taki trwa dłużej niż połowa kadencji Zwi±zku (2 lata), Zarz±d Okręgu PZHGP zobowi±zany jest na mocy niniejszego przepisu prawnego, rozwi±zać taki Oddział. Zgodnie z § 43, ust.2 i § 64, ust.2 Statutu PZHGP członkowie, maj±tek trwały, ¶rodki nietrwałe i ¶rodki finansowe likwidowanej jednostki organizacyjnej, zostan± skierowane do innej jednostki organizacyjnej, Uchwał± Zarz±du Okręgu.
3. Jeżeli Zarz±d Okręgu PZHGP tworzy nowy Oddział (drugi i następny) z istniej±cego już Oddziału, to nowo tworzony Oddział musi zrzeszać 100 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych, za¶ w istniej±cym Oddziale musi pozostać nie mniej niż 100 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarz±du Oddziału, okre¶la uchwała Zarz±du Okręgu. Szczegóły reguluje Regulamin Organizacyjny, uchwalony przez Zarz±d Główny. Władzami Oddziału s± :
 Walne zebranie Członków lub Delegatów,
 Zarz±d Oddziału,
 Oddziałowa Komisja Rewizyjna,
 Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna.
§ 20
Na terenie o dużym zagęszczeniu członków, mog± być tworzone Sekcje. Sekcja jest jednostk± pomocnicz± Zarz±du Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym. Dla sprawnego przeprowadzenia lotów, oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego, szczególnie w dużych skupiskach członków, może nast±pić ł±czenie Oddziałów w Rejony Lotowe - jako jednostki pomocnicze powoływane przez Zarz±d Okręgu PZHGP. Tryb ł±czenia Oddziałów w Rejony Lotowe oraz ich funkcjonowanie, okre¶la Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarz±d Główny.
§ 21
1. Przy Zarz±dzie Głównym działa Kolegium Sędziów - w skrócie KS, jako organ pomocniczy Zwi±zku.
2. Kolegium Sędziów działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarz±d Główny.
§ 22
1. Władze Zwi±zkowe wymienione w § 16, § 18, § 19, § 21 i § 61 Statutu, oraz Delegaci wybierani s± w głosowaniu tajnym. W razie niemożliwo¶ci pełnienia funkcji przez którego¶ z członków władz uzupełnienie składu osobowego następuje kolejnym wybranym członkiem, który otrzymał największ± liczbę głosów na Walnym Zebraniu lub Krajowym Walnym ZjeĄdzie Delegatów. W przypadku wyczerpania się kolejnych wybranych następców, uzupełnienie składu osobowego następuje przez wybór następnego członka do władz na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Wyborczym lub Nadzwyczajnym Krajowym Walnym ZjeĄdzie Delegatów.
2. W razie niemożliwo¶ci pełnienia funkcji przez Prezydenta Zwi±zku, Prezesa Okręgu lub Prezesa Oddziału przed upływem jego kadencji, nowego Prezydenta Zwi±zku wybiera Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów, a Prezesów Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów.
§ 23
Kadencja władz zwi±zkowych wszystkich szczebli trwa 4 lata.

ROZDZIAŁ V
KRAJOWY WALNY ZJAZD DELEGATÓW
§ 24
1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów jest najwyższ± władz± Zwi±zku.
2. Krajowy Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest, co 4 lata w miesi±cu kwietniu i ogłoszony na 30 dni przed przewidzianym terminem.
3. W Krajowym Walnym ZjeĄdzie Delegatów udział bior± :
a. z prawem wyborczym czynnym i biernym delegaci wybrani przez Walne Zebrania Okręgów wg klucza - 1 delegat na każde 300 członków Okręgu. Następny delegat na 151 członków Okręgu.
Delegatem na KWZD może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnion± funkcję we władzach zwi±zkowych pod warunkiem, że wybór ten nast±pił w jego macierzystym Okręgu, oraz posiada wymagany 5. letni staż zwi±zkowy do władz naczelnych Zwi±zku.
Wybiera się nowych delegatów, jeżeli w trakcie kadencji, został utworzony nowy Okręg - jako jednostka terenowa Zwi±zku, według klucza 1 delegat na każde 300 członków Okręgu i następny delegat na 151 członków Okręgu, jak i w Okręgu istniej±cym.
Delegatem na KWZD nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta,
b. z biernym prawem wyborczym Prezydent Zwi±zku, członkowie Zarz±du Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównej Komisji Dyscyplinarnej, jeżeli nie s± Delegatami,
c. z głosem doradczym - zaproszeni go¶cie.
Szczegóły reguluje Regulamin Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalony przez Zarz±d Główny.
§ 25.
Do kompetencji Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów należy :
1. Rozpatrywanie sprawozdań Prezydenta, Zarz±du Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównej Komisji Dyscyplinarnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępuj±cych władz.
2. Ustalenie generalnych kierunków działania Zwi±zku.
3. Wybór władz naczelnych :
 Zarz±du Głównego - 20-25 członków
 Głównej Komisji Rewizyjnej - 5-7 członków
 Głównej Komisji Dyscyplinarnej - 5-7 członków.
4. Wybór Prezydenta Zwi±zku.
5. Uchwalanie ramowego budżetu na 4 lata.
6. Podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będ±cych przedmiotem obrad.
7. Uchwalenie regulaminów dla pracy Komisji Rewizyjnych i Komisji Dyscyplinarnych.
8. Przyznawanie i pozbawianie godno¶ci członka honorowego Zwi±zku.
9. Uchwalanie projektów zmian Statutu PZHGP.
10. Decydowanie w sprawach dotycz±cych rozwi±zania Zwi±zku.
11. Rozpatrywanie odwołań Zarz±dów Okręgów od decyzji Zarz±du Głównego podjętych między zjazdami.
12. Uchwały Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów zapadaj± zwykł± większo¶ci± głosów delegatów, przy obecno¶ci, co najmniej połowy Delegatów uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowi± inaczej.
13. Zmiana Statutu, odwołanie Prezydenta, członków Zarz±du Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównej Komisji Dyscyplinarnej oraz rozwi±zanie Zwi±zku, wymaga kwalifikowanej większo¶ci 2/3 głosów, przy obecno¶ci co najmniej połowy delegatów.
§ 26.
1. Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych wypadkach i jest zwoływany przez Zarz±d Główny z własnej inicjatywy, na ż±danie Prezydenta Zwi±zku, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby Zarz±dów Okręgów.
2. Zarz±d Główny jest obowi±zany zwołać Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów w ci±gu 3-miesięcy od daty otrzymanego pisemnego ż±dania.
3. W zwi±zku z powyższym delegaci wybrani na Krajowy Walny Zjazd Delegatów, zachowuj± ważno¶ć mandatów na okres trwania kadencji.

ROZDZIAŁ VI
ZARZ·D GŁÓWNY,
PREZYDIUM ZARZ·DU GŁÓWNEGO
i PREZYDENT ZWI·ZKU
§ 27
1. Zarz±d Główny okre¶la kierunki działania Zwi±zku opieraj±c się na uchwałach i postanowieniach Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów.
2. Zatwierdza regulaminy z wyj±tkiem zastrzeżonych dla Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów.
3. Ocenia i zatwierdza działalno¶ć Prezydium Zarz±du Głównego, prowadzon± w okresach między posiedzeniami.
4. Zatwierdza preliminarz roczny.
5. Ustala wysoko¶ć składek członkowskich. Składki członkowskie wpłacane s± w dwóch okresach roku kalendarzowego :
a. pierwsza wpłata do 30 kwietnia - jako I półrocze,
b. druga wpłata do 31 lipca - jako II półrocze,
6. Zatwierdza cenę obr±czki rodowej z podziałem na koszt należny Zarz±dowi Głównemu, oraz koszt, jaki pozostaje w jednostkach terenowych Zwi±zku. Szczegóły okre¶la Regulamin Organizacyjny.
7. Podejmuje decyzje odno¶nie zbywania maj±tku trwałego Zwi±zku, oraz podejmuje decyzje utworzenia Funduszy na okre¶lone cele.
8. Rozpatruje odwołania Zarz±dów Okręgów od decyzji Prezydium Zarz±du Głównego i Prezydenta Zwi±zku.
9. Wnioskuje o nadanie przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów członkostwa honorowego.
10. Zatwierdza i opiniuje wnioski o nadanie odznaczeń państwowych, oraz nadaje odznaki „ZA WYBITNE OSI·GNIĘCIA W ROZWOJU PZHGP”.
11. Podejmuje decyzje o tworzeniu i rozwi±zywaniu Okręgów oraz okre¶la ich zasięg terytorialny.
12. Uchwały Zarz±du Głównego zapadaj± zwykł± większo¶ci± głosów, przy obecno¶ci, co najmniej połowy członków Zarz±duGłównego uprawnionych do głosowania.

§ 28
1. Zarz±d Główny zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Na posiedzenia Zarz±du Głównego zapraszani s± z głosem doradczym :
a. przewodnicz±cy Głównej Komisji Rewizyjnej,
b. przewodnicz±cy Głównej Komisji Dyscyplinarnej,
c. prezesi tych Zarz±dów Okręgów, które nie s± reprezentowane we władzach Zarz±du Głównego.
3. Pomiędzy zjazdami Prezydium Zarz±du Głównego PZHGP zwołuje w miesi±cu kwietniu posiedzenie Zarz±du Głównego z udziałem Prezesów Okręgów, przewodnicz±cego Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównej Komisji Dyscyplinarnej, celem uchwalenia preliminarza budżetowego, zmian w zakresie współzawodnictw lotowych i udzielenia Prezydium Zarz±du Głównego absolutorium. Uchwała w sprawie uchwalenia preliminarza budżetowego i udzielenia Prezydium Zarz±du Głównego absolutorium, zapada zwykł± większo¶ci± głosów, przy obecno¶ci, co najmniej połowy członków Zarz±du Głównego i Prezesów Okręgów.
§ 29
1. Zarz±d Główny pod przewodnictwem Prezydenta wybranego na KWZD, na jego wniosek wybiera spo¶ród siebie Prezydium Zarz±du Głównego w składzie :
 wiceprezydent d/s organizacji lotów,
 wiceprezydent d/s gospodarczych,
 wiceprezydent d/s finansowych,
 sekretarz.
2. Obradom Prezydium przewodniczy Prezydent Zwi±zku.
3. Zarz±d Główny na wniosek Prezydenta może odwołać członka Prezydium Zarz±du Głównego z powierzonej mu funkcji w głosowaniu jawnym zwykł± większo¶ci± głosów, przy obecno¶ci conajmniej połowy członków Zarz±du Głównego uprawnionych do głosowania.
§ 30
Do zakresu działania Prezydium Zarz±du Głównego należy :
1. Kierowanie bież±c± działalno¶ci± Zwi±zku,
2. Wykonywanie uchwał Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów oraz Zarz±du Głównego,
3. Współpraca z zainteresowanymi instytucjami w kraju, oraz ze Zwi±zkami za granic±,
4. Nabywanie maj±tku trwałego i ruchomego Zwi±zku.
5. Powoływanie Komisji i Zespołów w celu wykonywania okre¶lonych zadań statutowych,
6. Pełnienie nadzoru nad prac± Zarz±dów Okręgów,
7. Opracowanie planów lotów, terminów i miejsc odlotu,
8. Rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarz±dów Okręgów,
9. Zawieszanie Zarz±dów o ile ich działalno¶ć jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Zwi±zku,
10. W razie zawieszenia całego Zarz±du Okręgu lub Zarz±du Oddziału, Prezydium Zarz±du Głównego ustanawia kuratora na okres do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Okręgu lub Oddziału. Prezydium Zarz±du Głównego ustala wytyczne dla kuratora,
11. Kierowanie oskarżenia do wła¶ciwej instancji Komisji Dyscyplinarnej, na członków zawieszonego Zarz±du Okręgu lub Oddziału, których działalno¶ć jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Zwi±zku,
12. Czuwanie nad przestrzeganiem w Zwi±zku Statutu, uchwał, regulaminów i prawa obowi±zuj±cego w Polsce,
13. Zawieszanie Uchwał Walnych Zebrań Okręgów podjętych z naruszeniem prawa oraz Statutu PZHGP,
14. Uchwały Prezydium Zarz±du Głównego zapadaj± zwykł± większo¶ci± głosów, przy obecno¶ci, co najmniej połowy członków Prezydium Zarz±du Głównego, uprawnionych do głosowania.
§ 31
Prezydium Zarz±du Głównego realizuje swoje zadania przy pomocy :
1. Pracowników etatowych, których ilo¶ć ustala Zarz±d Główny w oparciu o ogólnie obowi±zuj±ce przepisy,
2. Powołanych pełnomocników do realizacji okre¶lonych zadań wg ustalonego dla nich szczegółowego zakresu uprawnień i odpowiedzialno¶ci.
§ 32
Do kompetencji i zakresu działania Prezydenta Zwi±zku należy:
1. Ocena pracy poszczególnych członków Prezydium Zarz±du Głównego,
2. Stawianie wniosków na Zarz±dzie Głównym w sprawie powoływania i odwoływania członków Prezydium Zarz±du Głównego,
3. Kierowanie pracami Zarz±du Głównego i jego Prezydium oraz zwoływanie posiedzeń tych organów,
4. Inspirowanie działalno¶ci nowatorskiej,
5. Udzielenie prawa łaski na wniosek strony, jeżeli wykluczenie nast±piło w oparciu o § 12, pkt. 5 Statutu,
6. Reprezentowanie Zwi±zku na zewn±trz tak w kraju jak i za granic±,
7. Nadawanie złotych odznak PZHGP,
8. Prezydent Zwi±zku jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Biura Zarz±du Głównego i obowi±zki swe wykonuje w ramach ustalonego przez KWZD etatu,
9. W przypadku braku możliwo¶ci pełnienia etatowo przez Prezydenta swej funkcji z jego upoważnienia funkcję urzęduj±cego członka Zarz±du może pełnić wskazany członek Prezydium Zarz±du Głównego.

ROZDZIAŁ VII
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 33
Główna Komisja Rewizyjna wybiera spo¶ród swego grona :
 przewodnicz±cego,
 zastępcę przewodnicz±cego,
 sekretarza.
§ 34.
Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy :
1. Kontrolowanie całokształtu działalno¶ci Zwi±zku z wyj±tkiem działalno¶ci Głównej Komisji Dyscyplinarnej,
2. Składanie na Krajowym Walnym ZjeĄdzie Delegatów sprawozdań oraz stawianie wniosków o udzielenie absolutorium dla ustępuj±cego Zarz±du Głównego i Prezydenta Zwi±zku,
3. Składanie na wiosennym posiedzeniu Zarz±du Głównego rocznych sprawozdań z kontroli Prezydium Zarz±du Głównego oraz stawianie wniosku o absolutorium za roczn± działalno¶ć dla tego organu władzy,
4. Przedstawianie Zarz±dowi Głównemu lub jego Prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych,
5. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów,
6. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadaj± zwykł± większo¶ci± głosów, przy obecno¶ci, co najmniej 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej, uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ VIII
GŁÓWNA KOMISJA DYSCYPLINARNA
§ 35
Główna Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swego grona :
 przewodnicz±cego,
 zastępcę przewodnicz±cego,
 sekretarza.
§ 36
Do zadań Głównej Komisji Dyscyplinarnej należy :
1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń wydanych w I instancji przez Okręgowe Komisje Dyscyplinarne,
2. Nadzór nad wła¶ciwym funkcjonowaniem Okręgowych i Oddziałowych Komisji Dyscyplinarnych,
3. Wymierzanie kar zgodnie z § 15 Statutu,
4. Składanie na wiosennym posiedzeniu Zarz±du Głównego rocznych sprawozdań,
5. Składanie sprawozdań na Krajowym Walnym ZjeĄdzie Delegatów.
§ 37
Działalno¶ć Głównej Komisji Dyscyplinarnej, opiera się na Regulaminie Komisji Dyscyplinarnych, uchwalonym przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
§ 38
Orzeczenia i postanowienia Głównej Komisji Dyscyplinarnej zapadaj± zwykł± większo¶ci± głosów.

ROZDZIAŁ IX
OKRĘGOWE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
§ 39
1. Okręgowe Walne Zebranie Delegatów jest najwyższ± władz± na terenie działania Okręgu.
2. W Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów winna uczestniczyć dla jego ważno¶ci, co najmniej połowa delegatów uprawnionych do głosowania.
3. Udział w Okręgowym Walnym Zebraniu bior± :
a. z prawem wyborczym czynnym i biernym delegaci wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów wg klucza :
 do 500 członków należy w oddziałach wybrać 40 delegatów,
 od 501-800 członków należy w oddziałach wybrać 45 delegatów,
 od 801-2000 członków należy w oddziałach wybrać 50 delegatów,
 od 2001-5000 członków należy w oddziałach wybrać 55 delegatów,
 powyżej 5001 członków należy w oddziałach wybrać 1 delegata na 70 członków.
Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnion± funkcję we władzach zwi±zkowych pod warunkiem, że wybór ten nast±pił w jego macierzystym Oddziale, oraz posiada 4. letni staż zwi±zkowy do władz okręgowych Zwi±zku.
Wybiera się nowych delegatów, jeżeli w trakcie trwania kadencji został utworzony nowy Oddział, jako jednostka terenowa Zwi±zku, według klucza przyjętego dla Okręgowych Walnych Zebrań.
Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta.
b. z biernym prawem wyborczym Prezes Zarz±du Okręgu, członkowie Zarz±du Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej, jeżeli nie s± Delegatami,
c. z głosem doradczym - zaproszeni go¶cie.
Szczegóły reguluje Regulamin Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalony przez Zarz±d Główny.
§ 40
Do kompetencji Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów należy :
1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarz±du Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej, oraz decydowanie o absolutorium dla ustępuj±cych władz,
2. Okre¶lanie wytycznych do programu działania Okręgu,
3. Wybór :
 Prezesa Okręgu
 Zarz±du Okręgu - 6-9 członków,
 Okręgowej Komisji Rewizyjnej - 5 członków,
 Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej - 5 członków,
 Delegatów na Krajowy Walny Zjazd Delegatów,
4. Uchwalenie ramowego budżetu na 4 lata,
5. Podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będ±cych przedmiotem obrad,
6. Uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów zapadaj± zwykł± większo¶ci± głosów delegatów, przy obecno¶ci, co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowi± inaczej,
7. Odwołanie Prezesa, członków Zarz±du Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej i Delegata na KWZD, wymaga kwalifikowanej większo¶ci 2/3 głosów, przy obecno¶ci, co najmniej połowy delegatów.
§ 41
1. Termin, miejsce i porz±dek obrad Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów ustala Prezydium Okręgu na l4 dni przed terminem zebrania.
2. Walne Zebrania w okręgach odbywaj± się w miesi±cu marcu.
§ 42
1. Nadzwyczajne Okręgowe Zebranie Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jest zwoływane przez Zarz±d Okręgu z własnej inicjatywy, na ż±danie Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/2 liczby Zarz±dów Oddziałów.
2. Zarz±d Okręgu jest obowi±zany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ci±gu 3 miesięcy od daty otrzymanego pisemnego ż±dania.
3. W zwi±zku z powyższym delegaci wybrani na Okręgowe Walne Zebranie Delegatów, zachowuj± ważno¶ć mandatów na okres trwania kadencji.

ROZDZIAŁ X
ZARZ·D OKRĘGU,
PREZYDIUM ZARZ·DU OKRĘGU
i PREZES OKRĘGU
§ 43
Do zakresu działania Zarz±du Okręgu należy :
1. Okre¶lenie kierunków działania Okręgu w oparciu o postanowienia Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów,
2. Tworzenie, reaktywowanie i rozwi±zywanie oddziałów oraz okre¶lenie ich zasięgu terytorialnego,
3. Uchwalenie planu lotów okręgowych i podawanie ich do wiadomo¶ci oddziałom w miesi±cu grudniu,
4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarz±du Oddziału i Prezydium Zarz±du Okręgu,
5. Sporz±dzanie i opiniowanie wniosków o nadanie złotej odznaki Zwi±zku,
6. Sporz±dzanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki „Za Wybitne Osi±gnięcia w Rozwoju PZHGP”,
7. Zawieszanie Zarz±dów Oddziałów o ile ich działalno¶ć jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Zwi±zku,
8. W razie zawieszenia całego Zarz±du Oddziału, Zarz±d Okręgu ustanawia kuratora na okres do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału. Zarz±d Okręgu ustala wytyczne dla kuratora,
9. Kierowanie oskarżenia do wła¶ciwej instancji Komisji Dyscyplinarnej na członków zawieszonego Zarz±du Oddziału, których działalno¶ć jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Zwi±zku,
10. Uchwały Zarz±du Okręgu zapadaj± zwykł± większo¶ci± głosów, przy obecno¶ci, co najmniej, połowy członków Zarz±du Okręgu, uprawnionych do głosowania.
§ 44
1. Zarz±d Okręgu zbiera się nie rzadziej jak 4 razy w roku.
2. Zarz±d Okręgu w miesi±cu marcu zwołuje roczne zebranie sprawozdawcze, w którym udział bior± delegaci (§ 39, ust.3 Statutu PZHGP) w celu :
a. uchwalenia preliminarza budżetowego,
b. udzielenia absolutorium Zarz±dowi Okręgu, za roczny okres sprawozdawczy, na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalenie preliminarza budżetowego i udzielenie absolutorium Zarz±dowi Okręgu, zapada zwykł± większo¶ci± głosów, przy obecno¶ci, co najmniej połowy delegatów.
§45
1. Zarz±d Okręgu pod przewodnictwem Prezesa wybiera na jego wniosek ze swego grona prezydium w składzie :
 wiceprezes do spraw organizacji lotów,
 wiceprezes do spraw gospodarczych,
 wiceprezes do spraw finansowych,
 sekretarz.
2. Obradom Prezydium przewodniczy Prezes Zarz±du Okręgu.
3. Zarz±d Okręgu na wniosek Prezesa może odwołać członka Prezydium Zarz±du Okręgu z powierzonej mu funkcji w głosowaniu jawnym zwykł± większo¶ci± głosów przy obecno¶ci, conajmniej połowy członków Zarz±du Okręgu uprawnionych do głosowania.
§ 46
Do zakresu działania Prezydium Zarz±du Okręgu należy :
1. Kierowanie bież±c± działalno¶ci± okręgu,
2. Wykonywanie uchwał Zarz±du Okręgu i Prezydium Zarz±du Głównego,
3. Przygotowanie sprawozdań oraz projektów budżetu,
4. Nadzór nad prac± Zarz±dów Oddziałów,
5. Zawieszanie uchwał Zarz±dów Oddziałów sprzecznych ze Statutem, regulaminami i przepisami Zwi±zku,
6. Kierowanie oskarżenia do wła¶ciwej instancji Komisji Dyscyplinarnej na członków, których działalno¶ć jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Zwi±zku,
7. Angażowanie pracowników etatowych,
8. Gospodarowanie maj±tkiem Okręgu,
9. Organizowanie lotów okręgowych i wystaw okręgowych,
10. Czuwanie nad przestrzeganiem w Okręgu i Oddziałach Statutu, uchwał, regulaminów Zwi±zku i prawa obowi±zuj±cego w Polsce,
11. Zawieszanie Uchwał Walnych Zebrań Oddziałów podjętych z naruszeniem prawa oraz Statutu PZHGP,
12. Uchwały Prezydium Zarz±du Okręgu zapadaj± zwykł± większo¶ci± głosów, przy obecno¶ci, co najmniej połowy członków Prezydium Zarz±du Okręgu, uprawnionych do głosowania.
§ 47
Do kompetencji i zakresu działania Prezesa Okręgu należy :
1. Ocena pracy poszczególnych członków Prezydium Zarz±du Okręgu,
2. Kierowanie pracami Zarz±du Okręgu i jego Prezydium oraz zwoływanie ich posiedzeń,
3. Przyznawanie srebrnych odznak PZHGP,
4. Reprezentowanie Okręgu na zewn±trz,
5. Wnioskowanie do Zarz±du Okręgu o powołanie i odwołanie członków Prezydium Zarz±du Okręgu.
ROZDZIAŁ XI
OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
§ 48
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna wybiera spo¶ród swego grona przewodnicz±cego i sekretarza.
2. Do zadań Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy :
a. kontrolowanie całokształtu działalno¶ci Okręgu i Zarz±du Okręgu z wyj±tkiem działalno¶ci Komisji Dyscyplinarnej,
b. składanie na Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów sprawozdań, oraz wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarz±du Okręgu,
c. przedstawianie Zarz±dowi Okręgu lub jego Prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.
3. Okręgowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
4. Uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej zapadaj± zwykł± większo¶ci± głosów, przy obecno¶ci, co najmniej 3 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ XII
OKRĘGOWA KOMISJA DYSCYPLINARNA
§ 49
1. Okręgowa Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swego grona przewodnicz±cego i sekretarza.
2. Do zadań Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej należy :
a. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz okręgowych i naczelnych Zwi±zku z terenu działania Okręgu w zakresie:
 sporów powstałych między nimi, jak również sporów między nimi, a członkami Zwi±zku,
 naruszenia przez nich przepisów Zwi±zku i podważanie jego autorytetu,
 działania na szkodę Zwi±zku,
b. rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń wydanych w I instancji przez Oddziałowe Komisje Dyscyplinarne,
c. wymierzanie kar zgodnie z § 15 Statutu,
d. składanie sprawozdań na Okręgowym Zebraniu Delegatów.
§ 50
Działalno¶ć Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej opiera się na Regulaminie Komisji Dyscyplinarnych, uchwalonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
§ 51
Orzeczenia i postanowienia Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej zapadaj± zwykł± większo¶ci± głosów.

ROZDZIAŁ XIII
WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU
§ 52
1. Najwyższ± władz± Oddziału jest Walne Zebranie Członków lub Delegatów.
2. Udział w Walnym Zebraniu bior± :
a. z czynnym i biernym prawem wyborczym wszyscy członkowie Oddziału, jeżeli ich liczba nie przekracza 90 członków, lub Oddział nie posiada sekcji.
Jeżeli liczba członków Oddziału przekracza 90 członków i Oddział posiada sekcje, to udział w Walnym Zebraniu z czynnym i biernym prawem wyborczym bior± delegaci wybrani w Sekcjach wg klucza :
 do 120 członków, 1 delegat na 3 członków Sekcji,
 od 121 do 200 członków, 1 delegat na 4 członków Sekcji,
 powyżej 200 członków, 1 delegat na 5 członków Sekcji.
Delegat wybrany na Walne Zebranie Oddziału, zachowuje mandat na okres 4 letniej kadencji. Delegatem na Walne Zebranie Oddziału może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnion± funkcję we władzach zwi±zkowych pod warunkiem, że wybór ten nast±pił w jego macierzystej Sekcji, oraz posiada 2. letni staż zwi±zkowy do władz Oddziałowych Zwi±zku.
Wybiera się nowych delegatów, jeżeli w trakcie trwania kadencji została utworzona nowa Sekcja - jako organ pomocniczy Zarz±du Oddziału, według klucza przyjętego dla Walnego Zebrania Oddziału.
Delegatem na Walne Zebranie Oddziału nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta,
b. z biernym prawem wyborczym Prezes Zarz±du Oddziału, członkowie Zarz±du Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej, jeżeli nie s± Delegatami,
c. z głosem doradczym zaproszeni go¶cie.
§ 53
Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy :
1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarz±du Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej,
2. Okre¶lenie kierunków działania Oddziału,
3. Decydowanie o absolutorium dla Zarz±du Oddziału,
4. Wybór :
 Prezesa Oddziału,
 Zarz±du Oddziału - 6-9 członków,
 Komisji Rewizyjnej - 5 członków,
 Komisji Dyscyplinarnej - 5 członków,
 Delegatów na Okręgowe Walne Zebranie,
5. Uchwalenie ramowego budżetu na 4 lata,
6. Podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady, a dotycz±cych działalno¶ci Oddziału,
7. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału zapadaj± zwykł± większo¶ci± głosów członków lub delegatów, przy obecno¶ci, co najmniej połowy członków lub delegatów uprawnionych do głosowania, je¶li dalsze postanowienia Statutu nie stanowi± inaczej,
8. Odwołanie Prezesa Zarz±du Oddziału, członków Zarz±du Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej i Delegata na OWZD, wymaga kwalifikowanej większo¶ci 2/3 głosów, przy obecno¶ci, conajmniej połowy członków lub delegatów.

§ 54
1. Termin, miejsce i porz±dek obrad Walnego Zebrania Oddziału ustala Zarz±d Oddziału na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Walne Zebrania Oddziałów odbywaj± się w miesi±cu lutym.
§ 55
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Jest zwoływane przez Zarz±d Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek 1/2 liczby członków Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz na pisemny wniosek Zarz±du Okręgu, przy zawieszeniu Zarz±du Oddziału i wyznaczeniu kuratora.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane w ci±gu 3 miesięcy od daty otrzymania pisemnego ż±dania przez Zarz±d Oddziału lub wyznaczonego przez Zarz±d Okręgu Kuratora.
3. W zwi±zku z powyższym, delegaci wybrani na Walne Zebranie Oddziału zachowuj± ważno¶ć mandatów na okres trwania kadencji.

ROZDZIAŁ XIV
ZARZ·D ODDZIAŁU
I PREZES ODDZIAŁU
§ 56
1. Zarz±d Oddział pod przewodnictwem Prezesa na jego wniosek wybiera ze swego grona:
 wiceprezesa do spraw organizacji lotów,
 wiceprezesa do spraw gospodarczych,
 wiceprezesa do spraw finansowych,
 sekretarza.
2. Zarz±d Oddziału działa w pełnym składzie bez wybierania prezydium, za¶ uchwały zapadaj± zwykł± większo¶ci± głosów przy obecno¶ci, co najmniej połowy członków Zarz±du Oddziału uprawnionych do głosowania.
§ 57
Do zakresu działania Zarz±du Oddziału należy :
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału i wytycznych władz nadrzędnych.
2. Powoływanie Sekcji na wniosek 15 członków Oddziału. Sekcja jest organem pomocniczym Zarz±du Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w § 61 Statutu.
3. Nadzór i ocena pracy Sekcji.
4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zebrania Sekcji.
5. Opracowanie sprawozdań i projektów budżetu na Walne Zebranie.
6. Uchwalenie budżetu rocznego w miesi±cu lutym.
7. Gospodarowanie maj±tkiem Oddziału.
8. Stawianie wniosków do Zarz±du Okręgu o nadanie odznak.
9. Uchwalanie planów lotów i podawanie ich do wiadomo¶ci członków w miesi±cu lutym.
10. Rozwi±zywanie sekcji jeżeli ich działalno¶ć jest niezgodna ze Statutem lub regulaminami PZHGP oraz w przypadku nie wykonywania uchwał Walnego Zebrania lub Zarz±du Oddziału.
11. Inicjowanie prac społecznych na rzecz Zwi±zku.
12. Corocznie Zarz±d Oddziału w miesi±cu lutym zwołuje zebranie sprawozdawcze, w którym udział bior± członkowie lub delegaci (§ 52 Statutu PZHGP) w celu :
a. uchwalenia preliminarza budżetowego,
b. udzielenia absolutorium Zarz±dowi Oddziału, za roczny okres sprawozdawczy, na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
c. zatwierdzenia planu lotów gołębi dorosłych i młodych.
13. Uchwalenie preliminarza budżetowego, udzielenie absolutorium Zarz±dowi Oddziału lub uchwalenie planu lotów, zapada zwykł± większo¶ci± głosów, przy obecno¶ci, co najmniej połowy członków lub delegatów.
14. Kierowanie oskarżenia do wła¶ciwej instancji Komisji Dyscyplinarnej na członka Oddziału, którego działalno¶ć jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Zwi±zku.
15. Hodowca, który dokonał wykroczenia niezgodnego z Regulaminem Lotowo-Zegarowym, uchwał± Zarz±du Oddziału PZHGP, może zostać zawieszony w prawach lotowania gołębiami w całym sezonie lotowym danego roku kalendarzowego (loty gołębi dorosłych i młodych), a sprawa winna być skierowana do rozpatrzenia przez Oddziałow± Komisję Dyscyplinarn±.
16. Na hodowcę, którego działalno¶ć jest sprzeczna z obowi±zuj±cym Regulaminem Lotowo-Zegarowym, Zarz±d Oddziału PZHGP kieruje pozew (oskarżenie) do Komisji Dyscyplinarnej w ci±gu 14 dni od daty podjęcia uchwały przez Zarz±d Oddziału PZHGP.
17. Zarz±d Oddziału PZHGP zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej jak 6 razy w roku, za¶ uchwały zapadaj± zwykł± większo¶ci± głosów, przy obecno¶ci, co najmniej połowy członków Zarz±du Oddziału, uprawnionych do głosowania.
§ 58
Do kompetencji i zakresu działania Prezesa Oddziału należy:
1. Kierowanie pracami Zarz±du Oddziału i zwoływanie jego posiedzeń,
2. Reprezentowanie Oddziału na zewn±trz,
3. Wnioskowanie do Zarz±du Oddziału o powołanie i odwołanie członków Zarz±du z powierzonych im funkcji.

ROZDZIAŁ XV
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
§ 59
1. Oddziałowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodnicz±cego i sekretarza.
2. Do zadań Oddziałowej Komisji Rewizyjnej należy :
a. kontrolowanie całokształtu działalno¶ci Oddziału, Zarz±du Oddziału i Sekcji z wyj±tkiem działalno¶ci Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,
b. składanie na Walnym Zebraniu Oddziału Członków lub Delegatów sprawozdań, oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępuj±cego Zarz±du Oddziału,
c. składanie na wiosennym Walnym Zebraniu Oddziału rocznych sprawozdań z kontroli działalno¶ci Zarz±du Oddziału, oraz stawianie wniosku o absolutorium za roczn± działalno¶ć,
d. przedstawianie Zarz±dowi Oddziału uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.
3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
4. Uchwały Oddziałowej Komisji Rewizyjnej zapadaj± zwykł± większo¶ci głosów, przy obecno¶ci, co najmniej 3 członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAI. XVI
ODDZIAŁOWA KOMISJA DYSCYPLINARNA
§ 60
1. Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swego grona przewodnicz±cego i sekretarza.
2. Do zadań Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej należy :
a. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Oddziału w zakresie :
 sporów powstałych między członkami Zwi±zku,
 naruszanie przez członków przepisów zwi±zkowych i podważanie autorytetu Zwi±zku,
b. wymierzanie kar zgodnie z § 15 Statutu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału.
3. Działalno¶ć Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej opiera się na Regulaminie Komisji Dyscyplinarnych uchwalonym przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
4. Orzeczenia i postanowienia Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej zapadaj± zwykł± większo¶ci± głosów.

ROZDZIAŁ XVII
SEKCJE JAKO JEDNOSTKI POMOCMCZE
W ODDZIAŁACH
§ 61
1. Najwyższ± władz± Sekcji jest Walne Zebranie Sekcji.
2. Udział w Walnym Zebraniu Sekcji bior± wszyscy jej członkowie, zgodnie z obowi±zuj±cym Regulaminem Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalonym przez Zarz±d Główny.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Sekcji należy :
a. rozpatrywanie sprawozdań władz Sekcji,
b. okre¶lanie kierunków działania Sekcji,
c. wybór w głosowaniu tajnym :
 prezesa Sekcji,
 sekretarza Sekcji,
 skarbnika Sekcji,
d. podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady, a dotycz±cych działalno¶ci Sekcji,
e. wybór delegatów na Walne Zebranie Oddziału.
4. Walne Zebrania Sekcji odbywaj± się w miesi±cu styczniu.
5. Termin, miejsce i porz±dek obrad Walnego Zebrania Sekcji, ustalaj± władze Sekcji na 14 dni przed terminem zebrania.
6. Uchwały Walnego Zebrania Sekcji zapadaj± zwykł± większo¶ci± głosów członków Sekcji, przy obecno¶ci, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Szczegóły reguluje Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarz±d Główny.

ROZDZIAŁ XVIII
FUNDUSZE ZWI·ZKU
§ 62
Dla realizacji zadań statutowych Zwi±zek posiada fundusze, które składaj± się z :
1. Wpisowego, składki członkowskiej oraz składki ruchomej tak członków zwyczajnych jak i członków wspieraj±cych,
2. Wpływów z działalno¶ci statutowej,
3. Dochodów z prowadzonej działalno¶ci gospodarczej,
4. Darowizn, zapisów i dotacji,
5. Z dobrowolnych opłat o celowym przeznaczeniu.
§ 63
1. Ofiary, zapisy, darowizny, dotacje i subwencje mog± przyjmować wszystkie terenowe jednostki organizacyjne Zwi±zku.
2. Sposób ewidencjonowania wszystkich zobowi±zań nie może być sprzeczny z ogólnie obowi±zuj±cymi przepisami.
§ 64
1. Jednostki organizacyjne Zwi±zku wszystkich szczebli odpowiedzialne s± za aktywa i pasywa swojej działalno¶ci. W szczególno¶ci odpowiadaj± za niedobory i straty powstałe w wyniku niegospodarno¶ci lub niedbało¶ci i zobowi±zani s± do ich solidarnego pokrycia na danym szczeblu.
2. W przypadku rozwi±zania jednostki organizacyjnej Zwi±zku, tj. Okręgu, Oddziału lub Sekcji (jako jednostki pomocniczej Zwi±zku) maj±tek trwały, ¶rodki nietrwale i ¶rodki finansowe przechodz± do jednostki organizacyjnej Zwi±zku, do której skierowano członków jednostki rozwi±zanej, zgodnie z podjęt± uchwał± o rozwi±zaniu jednostki organizacyjnej.

ROZDZIAŁ XIX
MAJ·TEK ZWI·ZKU
§ 65
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania o¶wiadczeń woli we wszystkich sprawach maj±tkowych Zwi±zku wymagana jest uchwała odpowiedniego organu Zwi±zku (na danym szczeblu) i podpisy dwóch członków Zarz±du.

ROZDZIAŁ XX
ZMIANY STATUTU
I ROZWI·ZANIE ZWI·ZKU
§ 66
Zmiana Statutu wymaga uchwały Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, powziętej większo¶ci±, co najmniej 2/3 głosów przy obecno¶ci, co najmniej połowy liczby wybranych delegatów.
§ 67
1. Rozwi±zanie Zwi±zku może nast±pić na podstawie uchwały Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, powziętej większo¶ci±, co najmniej 2/3 głosów ogólnej liczby wybranych delegatów.
2. W razie powzięcia przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów uchwały o rozwi±zaniu Zwi±zku, Zjazd powołuje komisję likwidacyjn±, która zgodnie z uchwałami Zjazdu przeprowadzi likwidację.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maj± zastosowanie postanowienia Prawa o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79, poz. 855, z 2001 roku).
4. Zarz±dy Okręgów w terminie jednego roku od wej¶cia w życie niniejszego Statutu uzyskaj± osobowo¶ć prawn±. Okręgi, które nie spełni± tego wymogu zostan± przez Zarz±d Główny rozwi±zane.
Statut niniejszy uchwalony został przez Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów obraduj±cy w dniu 23 stycznia 2004 roku w Katowicach.
Statut niniejszy został zarejestrowany Postanowieniem S±du Rejonowego w Katowicach, Wydziału VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru S±dowego w dniu 06.02.2004. - sygnatura sprawy : KA.VIII NS-REJ.KRS/2291/4/646.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jeste¶ jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta
Czy podoba ci się ta strona?

TAK

NIE

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog± dodawać posty w shoutboksie.

misiekrog
03/05/2012 14:06
Wieczorem, to wieczorem, w tym przypadku było to przed 22smiley

KLIKI
02/05/2012 21:26
Co to znaczy wieczorem?

RobertD_078
05/05/2011 09:06
chora sytuacja z tymi wynikami ;-/

slawek
26/05/2010 21:15
ma kto¶ tanio do sprzedania tanio gołębie? dałem ogłoszenie w Sprzedam / Kupię

RobertD_078
05/05/2010 19:27
DZIĘKUJĘ w imieniu swoim i kolegów za tak szybkie obliczenie lotu ;-)

misiekrog
05/05/2010 11:19
I ja bym chciał się czasem wyspać na ranne zajęcia... Wyniki ulegn± jeszcze zmianie, bo brakuje listy: Macholla Wiesław.

markoo59
04/05/2010 22:59
ciagle czekam

RobertD_078
04/05/2010 21:59
markoo59 w±tpię że dzi¶ się ukarz± choć tez czekam z niecierpliwo¶ci±

markoo59
04/05/2010 21:42
Panie Michale czekam na wyniki bo chce isc spac

Mariusz0275
06/09/2008 21:59
Serdeczne podziekowanie dla HENRYKA ERONA za wspanialy material rozplodowo-lotowy


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własn± Stronę Internetow± | Zgło¶ nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu